• 49
  ปี 2560 ฉบับที่ 6602-11-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 54

  "วิชาชีพบัญชีในประเทศกัมพูชา และ ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ"

  View e-mag Download
 • 139
  ปี 2560 ฉบับที่ 6503-10-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 71

  "กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลเปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน" และ "เปรียบเทียบวิธี Cost Method Vs Equity Method"

  View e-mag Download
 • 234
  ปี 2560 ฉบับที่ 6401-09-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 126

  เรื่อง "ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย และ บทความ การรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)"

  View e-mag Download
 • 337
  ปี 2560 ฉบับที่ 6301-08-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 270

  "คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และสมุห์บัญชี ของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (บริษัท IPOs)" และ "ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Tax Invoice & e-Receipt”

  View e-mag Download
 • 425
  ปี 2560 ฉบับที่ 6204-07-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 240

  "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด" และ "สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย"

  View e-mag Download
 • 588
  ปี 2560 ฉบับที่ 6130-05-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 437

  สรุปการแก้ไขกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามคำสั่ง คสช. ที่21/2560” “ชวนมารู้จักกับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)” และ “รู้หรือไม่ใครคือ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี”

  View e-mag Download