• 51
  ปี 2560 ฉบับที่ 6204-07-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 95

  "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด" และ "สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย"

  View e-mag Download
 • 179
  ปี 2560 ฉบับที่ 6130-05-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 253

  สรุปการแก้ไขกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามคำสั่ง คสช. ที่21/2560” “ชวนมารู้จักกับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)” และ “รู้หรือไม่ใครคือ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี”

  View e-mag Download
 • 290
  ปี 2560 ฉบับที่ 6004-05-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 359

  "ประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดให้มีเครื่อง EDC" และบทแปลบทความเรื่อง แผนการสอบปากคำเพื่อตรวจจับการทุจริตให้ประสบความสำเร็จ"

  View e-mag Download
 • 437
  ปี 2560 ฉบับที่ 5927-03-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 423

  เรื่อง "สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 86" และ "นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN CPA"

  View e-mag Download
 • 480
  ปี 2560 ฉบับที่ 5803-03-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 202

  "สาระสำคัญของระเบียบสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน" และบทความเรื่อง "แผนการสอบปากคำเพื่อตรวจจับการทุจริตให้ประสบความสำเร็จ "

  View e-mag Download
 • 596
  ปี 2559 ฉบับที่ 5701-02-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 174

  "ผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาด้านบัญชี ปี 2559 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" และ "มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้"

  View e-mag Download