• 56
  ปี 2560 ฉบับที่ 6401-09-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 59

  เรื่อง "ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย และ บทความ การรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)"

  View e-mag Download
 • 152
  ปี 2560 ฉบับที่ 6301-08-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 197

  "คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และสมุห์บัญชี ของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (บริษัท IPOs)" และ "ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Tax Invoice & e-Receipt”

  View e-mag Download
 • 236
  ปี 2560 ฉบับที่ 6204-07-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 200

  "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด" และ "สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย"

  View e-mag Download
 • 393
  ปี 2560 ฉบับที่ 6130-05-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 351

  สรุปการแก้ไขกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามคำสั่ง คสช. ที่21/2560” “ชวนมารู้จักกับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)” และ “รู้หรือไม่ใครคือ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี”

  View e-mag Download
 • 510
  ปี 2560 ฉบับที่ 6004-05-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 424

  "ประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดให้มีเครื่อง EDC" และบทแปลบทความเรื่อง แผนการสอบปากคำเพื่อตรวจจับการทุจริตให้ประสบความสำเร็จ"

  View e-mag Download
 • 638
  ปี 2560 ฉบับที่ 5927-03-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 491

  เรื่อง "สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 86" และ "นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN CPA"

  View e-mag Download