• 47
  ปี 2560 ฉบับที่ 6503-10-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 21

  "กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลเปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน" และ "เปรียบเทียบวิธี Cost Method Vs Equity Method"

  View e-mag Download
 • 130
  ปี 2560 ฉบับที่ 6401-09-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 95

  เรื่อง "ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย และ บทความ การรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)"

  View e-mag Download
 • 229
  ปี 2560 ฉบับที่ 6301-08-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 230

  "คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และสมุห์บัญชี ของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (บริษัท IPOs)" และ "ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Tax Invoice & e-Receipt”

  View e-mag Download
 • 318
  ปี 2560 ฉบับที่ 6204-07-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 222

  "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด" และ "สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย"

  View e-mag Download
 • 480
  ปี 2560 ฉบับที่ 6130-05-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 382

  สรุปการแก้ไขกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามคำสั่ง คสช. ที่21/2560” “ชวนมารู้จักกับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)” และ “รู้หรือไม่ใครคือ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี”

  View e-mag Download
 • 589
  ปี 2560 ฉบับที่ 6004-05-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 438

  "ประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดให้มีเครื่อง EDC" และบทแปลบทความเรื่อง แผนการสอบปากคำเพื่อตรวจจับการทุจริตให้ประสบความสำเร็จ"

  View e-mag Download