• 43
  ปี 2560 ฉบับที่ 6701-12-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 77

  "ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 88 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา" และ "การจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการค้าบุคคลธรรมดา"

  View e-mag Download
 • 132
  ปี 2560 ฉบับที่ 6602-11-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 112

  "วิชาชีพบัญชีในประเทศกัมพูชา และ ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ"

  View e-mag Download
 • 202
  ปี 2560 ฉบับที่ 6503-10-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 88

  "กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลเปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน" และ "เปรียบเทียบวิธี Cost Method Vs Equity Method"

  View e-mag Download
 • 297
  ปี 2560 ฉบับที่ 6401-09-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 162

  เรื่อง "ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย และ บทความ การรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)"

  View e-mag Download
 • 392
  ปี 2560 ฉบับที่ 6301-08-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 303

  "คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และสมุห์บัญชี ของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (บริษัท IPOs)" และ "ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Tax Invoice & e-Receipt”

  View e-mag Download
 • 480
  ปี 2560 ฉบับที่ 6204-07-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 256

  "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด" และ "สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย"

  View e-mag Download