เรียงตาม หมวด | ความนิยม | อัพเดทล่าสุด จำนวนคนอ่าน
ปี 2560 ฉบับที่ 65
"กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลเปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน" และ "เปรียบเทียบวิธี Cost Method Vs Equity Method"
View e-mag Download
21
03-10-17
[ DBD ACCOUNTING ]
 
47
ปี 2560 ฉบับที่ 64
เรื่อง "ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย และ บทความ การรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)"
View e-mag Download
95
01-09-17
[ DBD ACCOUNTING ]
 
130
ปี 2560 ฉบับที่ 63
"คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และสมุห์บัญชี ของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (บริษัท IPOs)" และ "ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Tax Invoice & e-Receipt”
View e-mag Download
230
01-08-17
[ DBD ACCOUNTING ]
 
229
ปี 2560 ฉบับที่ 62
"เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด" และ "สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย"
View e-mag Download
222
04-07-17
[ DBD ACCOUNTING ]
 
318
ปี 2560 ฉบับที่ 61
สรุปการแก้ไขกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามคำสั่ง คสช. ที่21/2560” “ชวนมารู้จักกับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)” และ “รู้หรือไม่ใครคือ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี”
View e-mag Download
382
30-05-17
[ DBD ACCOUNTING ]
 
480
 
   1 2 3 4 5    ถัดไป >