เรียงตาม หมวด | ความนิยม | อัพเดทล่าสุด จำนวนคนอ่าน
ปี 2560 ฉบับที่ 67
"ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 88 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา" และ "การจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการค้าบุคคลธรรมดา"
View e-mag Download
77
01-12-17
[ DBD ACCOUNTING ]
 
43
ปี 2560 ฉบับที่ 66
"วิชาชีพบัญชีในประเทศกัมพูชา และ ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ"
View e-mag Download
112
02-11-17
[ DBD ACCOUNTING ]
 
132
ปี 2560 ฉบับที่ 65
"กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลเปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน" และ "เปรียบเทียบวิธี Cost Method Vs Equity Method"
View e-mag Download
88
03-10-17
[ DBD ACCOUNTING ]
 
201
ปี 2560 ฉบับที่ 64
เรื่อง "ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย และ บทความ การรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)"
View e-mag Download
162
01-09-17
[ DBD ACCOUNTING ]
 
296
ปี 2560 ฉบับที่ 63
"คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และสมุห์บัญชี ของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (บริษัท IPOs)" และ "ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Tax Invoice & e-Receipt”
View e-mag Download
303
01-08-17
[ DBD ACCOUNTING ]
 
390
 
   1 2 3 4 5    ถัดไป >