Read News No News ID Name Category Last date of send Read news
1L63720ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 102 เดือน กันยายน 2563ข่าวประชาสัมพันธ์019 October 2020
Read
2L63719E-mail Newsletter ฉบับที่ 14 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประกาศรหัสหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วันที่ 10 กันยายน 2563 และ วันที่ 29 กันยายน 2563ข่าวประชาสัมพันธ์015 October 2020
Read
3L63718E-mail Newsletter ฉบับที่ 13 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล”ข่าวประชาสัมพันธ์008 October 2020
Read
4L63717E-mail Newsletter ฉบับที่ 12 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล”ข่าวประชาสัมพันธ์007 October 2020
Read
5L63716E-mail Newsletter ฉบับที่ 11 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย”ข่าวประชาสัมพันธ์005 October 2020
Read
6L63715ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 101 เดือน สิงหาคม 2563ข่าวประชาสัมพันธ์021 September 2020
Read
7L63714E-mail Newsletter ฉบับที่ 10 วันที่ 3 กันยายน 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs และการปฏิบัติงานสอบบัญชี”ข่าวประชาสัมพันธ์003 September 2020
Read
8L63713E-mail Newsletter ฉบับที่ 22 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)ข่าวประชาสัมพันธ์021 August 2020
Read
9L63712E-mail Newsletter ฉบับที่ 9 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs พร้อมติวเข้มอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชี”รุ่นที่ 1ข่าวประชาสัมพันธ์019 August 2020
Read
10L63711ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 100 เดือน กรกฎาคม 2563ข่าวประชาสัมพันธ์018 August 2020
Read
11L63710E-mail Newsletter ฉบับที่ 21 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ทำบัญชี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์031 July 2020
Read
12L63709ประชาสัมพันธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) "DBD Accounting" ฉบับที่ 99ข่าวประชาสัมพันธ์023 July 2020
Read
13L63708E-mail Newsletter ฉบับที่ 8 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “เจาะลึกการจัดทำงบการเงินและการนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ปี 2563” รุ่นที่ 3ข่าวประชาสัมพันธ์020 July 2020
Read
14L63705Update E-mail Newsletter ฉบับที่ 19 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรม ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายข่าวประชาสัมพันธ์015 July 2020
Read
15L63707E-mail Newsletter ฉบับที่ 20 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอบรมผู้ทำบัญชครั้งที่ 4/2563 ในจังหวัดนครราชสีมาข่าวประชาสัมพันธ์014 July 2020
Read
16L63706ขอความร่วมมือผู้ทำบัญชี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจข่าวประชาสัมพันธ์010 July 2020
Read
17L63703E-mail Newsletter ฉบับที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกการจัดทำงบการเงินและการนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ปี 2563” รุ่นที่ 1ข่าวประชาสัมพันธ์003 July 2020
Read
18L63704E-mail Newsletter ฉบับที่ 7 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกการจัดทำงบการเงินและการนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ปี 2563” รุ่นที่ 2ข่าวประชาสัมพันธ์003 July 2020
Read
19L63702E-mail Newsletter ฉบับที่ 19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรม จังหวัดพิษณุโลกข่าวประชาสัมพันธ์002 July 2020
Read
20L63701วารสารอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “DBD Accounting” ฉบับที่ 98ข่าวประชาสัมพันธ์024 June 2020
Read
21L63700ขอเชิญตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)ข่าวประชาสัมพันธ์017 June 2020
Read
22L63699วารสารอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “DBD Accounting” ฉบับที่ 97ข่าวประชาสัมพันธ์027 May 2020
Read
23L63695การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นไปตามกฎหมายข่าวประชาสัมพันธ์001 May 2020
Read
24L63696กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลด ไฟล์ Excel V2.0 รูปแบบ TFRSข่าวประชาสัมพันธ์020 April 2020
Read
25L63697E-mail Newsletter ฉบับที่ 18 วันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง การเรียนหลักสูตร e-Learning เพื่อนับ ชม. CPD ของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข่าวประชาสัมพันธ์020 April 2020
Read
26L63694วารสารอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “DBD Accounting” ฉบับที่ 96ข่าวประชาสัมพันธ์009 April 2020
Read
27L63693ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ข่าวประชาสัมพันธ์031 March 2020
Read
28L63692ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 95ข่าวประชาสัมพันธ์017 March 2020
Read
29L63691E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 5 วันที่ 11 มีนาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการจัดสัมมนาเรื่อง “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พร้อมติวเข้มอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชี”ข่าวประชาสัมพันธ์011 March 2020
Read
30L63687วารสารอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “DBD Accounting” ฉบับที่ 94ข่าวประชาสัมพันธ์010 March 2020
Read
31L63690E-mail Newsletter ฉบับที่ 17 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ขอเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งที่ 1/2563 และประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณฉบับที่ 1/256ข่าวประชาสัมพันธ์006 March 2020
Read
32L63683E-mail Newsletter ฉบับที่ 16 วันที่ 29 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 93ข่าวประชาสัมพันธ์004 March 2020
Read
33L63689ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)ข่าวประชาสัมพันธ์002 March 2020
Read
34L63688E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการจัดสัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์028 February 2020
Read
35L63686E-mail Newsletter ฉบับที่ 3 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สัมมนา เรื่อง เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พร้อมติวเข้มอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีข่าวประชาสัมพันธ์021 February 2020
Read
36L63685E-mail Newsletter ฉบับที่ 16 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563” เรื่อง “การจัดทำงบการเงิน และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing”ข่าวประชาสัมพันธ์007 February 2020
Read
37L63684ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563ข่าวประชาสัมพันธ์005 February 2020
Read
38L63682E-mail Newsletter ฉบับที่ 15 วันที่ 27 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 93ข่าวประชาสัมพันธ์027 January 2020
Read
39L63681E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษีฯ”ข่าวประชาสัมพันธ์024 January 2020
Read
40L63680E-mail Newsletter ฉบับที่ 14 วันที่ 2 มกราคม 2562 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 92ข่าวประชาสัมพันธ์002 January 2020
Read
41L62678E-mail Newsletter ฉบับที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ขอเชิญชวนเข้ารับการสัมมนา หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE ข้อกำหนดสำนักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายข่าวประชาสัมพันธ์019 December 2019
Read
42L62679E-mail Newsletter ฉบับที่ 13 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเรื่อง “เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายข่าวประชาสัมพันธ์019 December 2019
Read
43L62677E-mail Newsletter ฉบับที่ 11 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แจ้งเตือนบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์017 December 2019
Read
44L62676E-mail Newsletter ฉบับที่ 10 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 91ข่าวประชาสัมพันธ์016 December 2019
Read
45L62675ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2562 และเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2562Business Information Services News13 December 2019
Read
46L62674E-mail Newsletter ฉบับที่ 9 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฯ ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง Update ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างข่าวประชาสัมพันธ์009 December 2019
Read
47L62673ขอความร่วมมือนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)Business Information Services News26 November 2019
Read
48L62672E-mail Newsletter ฉบับที่ 8 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”จังหวัดชลบุรีข่าวประชาสัมพันธ์021 November 2019
Read
49L62671E-mail Newsletter ฉบับที่ 7 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบงบการเงิน ของบริษัทมหาชนจำกัดข่าวประชาสัมพันธ์011 November 2019
Read
50L62668E-mail Newsletter ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา เรื่องการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมข่าวประชาสัมพันธ์008 November 2019
Read
51L62670E-mail Newsletter ฉบับที่ 6 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 การอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563” เรื่อง “การบัญชีเงินลงทุน”ข่าวประชาสัมพันธ์008 November 2019
Read
52L62669E-mail Newsletter ฉบับที่ 5 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 90ข่าวประชาสัมพันธ์029 October 2019
Read
53L62666E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ขอเชิญชวนเข้ารับการสัมมนา ฟรี หลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวยข่าวประชาสัมพันธ์022 October 2019
Read
54L62667ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน นับชั่วโมง CPD ได้ และฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ จังหวัดอุดรธานีข่าวประชาสัมพันธ์022 October 2019
Read
55L62665E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 48 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องบัญชี กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน”ข่าวประชาสัมพันธ์018 October 2019
Read
56L62664E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ขอเชิญชวนเข้ารับการสัมมนา ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายข่าวประชาสัมพันธ์016 October 2019
Read
57L62654ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ11 October 2019
Read
58L62660e-mail Newsletter ฉบับที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 89ข่าวประชาสัมพันธ์011 October 2019
Read
59L62661ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน นับชั่วโมง CPD ได้ และฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นข่าวประชาสัมพันธ์011 October 2019
Read
60L62662ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน นับชั่วโมง CPD ได้ข่าวประชาสัมพันธ์011 October 2019
Read
61L62659E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 48 วันที่ 27 กันยายน 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา การจัดสัมมนา เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องบัญชี กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน”ข่าวประชาสัมพันธ์027 September 2019
Read
62L62658E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 47 วันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมผลการศึกษาสำหรับการพัฒนา TFRS for NPAEs ในอนาคตเท่านั้น พร้อมให้ความรู้และทบทวนหลักการสำคัญของ TFRS for NPAEs ในปัจจุบันข่าวประชาสัมพันธ์011 September 2019
Read
63L62657ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. (เปิดบริษัทบังหน้า ฝอกเงินผิดกฎหมาย)ข่าวประชาสัมพันธ์010 September 2019
Read
64L62656E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 46 วันที่ 3 กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 88ข่าวประชาสัมพันธ์003 September 2019
Read
65L62655E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 45 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์029 August 2019
Read
66L62653E-mail Newsletter ฉบับที่ 44 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 8702 August 2019
Read
67L62649E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 40 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์งบการเงินฯ31 July 2019
Read
68L62651E-mail Newsletter ฉบับที่ 42 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาการจัดสัมมนา เรื่อง “การวิเคราะห์งบการเงิน และการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ”31 July 2019
Read
69L62652E-mail Newsletter ฉบับที่ 43 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การจัดอบรม เรื่อง "ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต"ข่าวประชาสัมพันธ์031 July 2019
Read
70L62650E-Mail Newsletter ฉบับที่ 41 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ในการเรียน e-Learningข่าวประชาสัมพันธ์026 July 2019
Read
71L62648E-mail Newsletter ฉบับที่ 39 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” ส่วนกลาง ครั้งที่ 3ข่าวประชาสัมพันธ์024 June 2019
Read
72L62647E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 38 วันที่ 18 มิย. 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ”18 June 2019
Read
73L62645E-mail Newsletter ฉบับที่ 36 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ของระบบผู้ทำบัญชี (e-Account) และระบบงานการอนุญาต (e-Permit)ข่าวประชาสัมพันธ์010 June 2019
Read
74L62646E-mail Newsletter ฉบับที่ 37 เรื่องแบบสำรวจความพึงพอใจและความผุกพันของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)ข่าวประชาสัมพันธ์010 June 2019
Read
75L62644E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 35 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 การจัดสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ และผลกระทบต่อภาษีอากร”29 May 2019
Read
76L62643E-mail Newsletter ฉบับที่ 34 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” ส่วนกลาง ครั้งที่ 2ข่าวประชาสัมพันธ์024 May 2019
Read
77L62642E-mail Newsletter ฉบับที่ 33 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การจัดอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2562”ข่าวประชาสัมพันธ์017 May 2019
Read
78L61637E-Mail Newsletter ฉบับที่ 4 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา08 May 2019
Read
79L62641E-mail Newsletter ฉบับที่ 32 วันที่ 26 เมษายน 2562 การจัดอบรม เรื่อง “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต”ข่าวประชาสัมพันธ์008 May 2019
Read
80L61630E-Mail Newsletter ฉบับที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา26 February 2019
Read
81L61625E-mail Newsletter ฉบับที่ 40 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 การอบรมเรื่อง อนุสัญญาภาษีซ้อนข่าวประชาสัมพันธ์012 October 2018
Read
82L61022E-mail Newsletter ฉบับที่ 24 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2561 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ข่าวประชาสัมพันธ์008 October 2018
Read
83L61305E-mail Newsletter ฉบับที่ 30 วันที่ 5 มีนาคม 2561 การสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ในปี 2561ข่าวประชาสัมพันธ์008 October 2018
Read
84L61517E-mail Newsletter ฉบับที่ 36 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ จัดสัมมนา เรื่อง Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561ข่าวประชาสัมพันธ์008 October 2018
Read
85L61614E-mail Newsletter ฉบับที่ 38 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 การอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 9/2561 เรื่อง TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าข่าวประชาสัมพันธ์008 October 2018
Read
86L61621E-mail Newsletter ฉบับที่ 39 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 การอบรมของสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ทำความเข้าใจ TFRS เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ศึกษาจากข้อมูลเผยแพร่ใน www.settrade.comข่าวประชาสัมพันธ์008 October 2018
Read
87L61228E-mail Newsletter ฉบับที่ 27 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรม เรื่อง ก่อร่างสร้างธุรกิจนิติบุคคลไทย จังหวัดภูเก็ตข่าวประชาสัมพันธ์005 October 2018
Read
88L61425E-mail Newsletter ฉบับที่ 33 วันที่ 25 เมษายน 2561 การอบรม เรื่อง บัญชี...ชี้ช่องรวย จังหวัดพิษณุโลกข่าวประชาสัมพันธ์005 October 2018
Read
89L61427E-mail Newsletter ฉบับที่ 34 วันที่ 27 เมษายน 2561 การอบรม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561ข่าวประชาสัมพันธ์026 September 2018
Read
90L61061E-mail Newsletter ฉบับที่ 37 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง เรียนฟรี หลักสูตร elearning ปี 2561 นับชั่วโมง CPD ได้ข่าวประชาสัมพันธ์001 June 2018
Read
91L61054E-mail Newsletter ฉบับที่ 35 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีฯ (e-Permit)ข่าวประชาสัมพันธ์004 May 2018
Read
92L61320E-mail Newsletter ฉบับที่ 32 วันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่ข่าวประชาสัมพันธ์020 March 2018
Read
93L61032E-mail Newsletter ฉบับที่ 28 วันที่ 2 มีนาคม 2561 การอบรม เรื่อง ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย จังหวัดจันทบุรีข่าวประชาสัมพันธ์019 March 2018
Read
94L61037E-mail Newsletter ฉบับที่ 31 วันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจข่าวประชาสัมพันธ์007 March 2018
Read
95L61035E-mail Newsletter ฉบับที่ 29 วันที่ 5 มีนาคม 2561 การอบรม เรื่อง บัญชี...ชี้ช่องรวย จังหวัดชลบุรีข่าวประชาสัมพันธ์005 March 2018
Read
96L61027E-mail Newsletter ฉบับที่ 26 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมหลักสูตร เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชีเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุนฟรีข่าวประชาสัมพันธ์008 February 2018
Read
97L61207E-mail Newsletter ฉบับที่ 25 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมหลักสูตร เรื่อง เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวังข่าวประชาสัมพันธ์007 February 2018
Read
98L61110E-mail Newsletter ฉบับที่ 23 วันที่ 10 มกราคม 2561 เชิญร่วมงานสัมมนา ฟรี เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุนข่าวประชาสัมพันธ์010 January 2018
Read
99L18002E-mail Newsletter ฉบับที่ 22 วันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจข่าวประชาสัมพันธ์004 January 2018
Read
100L18001E-mail Newsletter ฉบับที่ 21 วันที่ 3 มกราคม 2561 อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 7/2561” จังหวัดนนทบุรีข่าวประชาสัมพันธ์003 January 2018
Read
101L63698ประชาสัมพันธ์หลักสูตร DBD e-Learning นักบัญชีสามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายข่าวประชาสัมพันธ์0-
Read