04 มกราคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 22 วันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่ท่านเคยใช้งานบริการของกรม ได้แก่

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ "การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น"

http://www.dbd.go.th/main.phpωfilename=form_600331_3

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กรม เพื่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป

">กองกำกับบัญชีธุรกิจ