12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 24 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2561 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

โครงการอบรม

หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2561
เรื่อง  “ (ร่าง) TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์  2561
 
ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ  อาคารชุมพาบาล  มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

 

                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย  จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่ 8/2561”  เรื่อง “(ร่าง) TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี  รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 

                  การจัดอบรม เรื่อง (ร่าง) TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นการจัด รี!!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้
โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชีได้ 6 ชั่วโมง 

วิทยากร   ดร.ธนาดล  รักษาพล   ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

จัดอบรม  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 09.00  – 16.30 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.)
                      ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ  อาคารชุมพาบาล  มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

 

เงื่อนไขในการอบรม
               1. สมัครอบรมผ่าน WWW.dbd.go.th เท่านั้น
              2. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป

หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์   (ไม่มีเอกสารประกอบการอบรมแจกในวันอบรม)       
              3. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย     

              4. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม 
              5. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าอบรม... สามารถคลิกสมัครอบรมได้ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น.
ได้ที่  
https://goo.gl/forms/sX4SDqWB2pHai1tp2

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4408

">

">

">กองกำกับบัญชีธุรกิจ