04 พฤษภาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 35 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีฯ (e-Permit)

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศ

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
(กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชี) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (
e - Permit)  พ.ศ.2561

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.phpωnid=469408893&filename=index
 

หากท่านมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 025474408กองกำกับบัญชีธุรกิจ