01 มิถุนายน 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 37 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง เรียนฟรี หลักสูตร elearning ปี 2561 นับชั่วโมง CPD ได้

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดโลกทัศน์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ผู้ทำบัญชี  ผู้สอบบัญชี  ผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.dbdacademy.com อย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งในด้านเวลาและสถานที่และจำนวน 5 วิชา ที่นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีได้ (CPD) ได้  ซึ่งเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีรายชื่อวิชา ดังนี้
 

  1. วิชาสารสนเทศทางการบัญชี 1               นับชั่วโมง CPD ได้ เป็นบัญชี 3 ชั่วโมง  อื่นๆ  3 ชั่วโมง
  2. วิชาสารสนเทศทางการบัญชี 2               นับชั่วโมง CPD ได้ เป็นบัญชี 9 ชั่วโมง 
  3. วิชาจรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี    นับชั่วโมง CPD ได้ เป็นบัญชี 7 ชั่วโมง 
  4. วิชาวิเคราะห์งบการเงิน                                  นับชั่วโมง CPD ได้ เป็นบัญชี 7 ชั่วโมง 
  5. วิชางบกระแสเงินสด (Cash Flow)              นับชั่วโมง CPD ได้ เป็นบัญชี 7 ชั่วโมง 
     

การเปิดเรียน

                      รับสมัคร  30 พฤษภาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2561

                       เปิดเรียน  30 พฤษภาคม 2561 – 15 ตุลาคม 2561

 

หลักเกณฑ์การเรียน

- สมัครเรียนผ่านทาง www.dbdacademy.com เท่านั้น และสามารถเรียนได้ทันที

- Login เข้าระบบก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง โดยใช้

           Username : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

           Password : ผู้เรียนกำหนดเอง

- เมื่อสมัครเรียนในรายวิชาแล้วมีระยะเวลาในการเรียน 90 วัน กรณีที่เรียนไม่จบจะถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนวิชานั้น ๆ   
  (ระยะเวลา 90 วัน/หัวข้อวิชา)

- กรณีที่ถูกตัดสิทธิ์การเรียนในวิชานั้น ๆ และต้องการสมัครเรียนใหม่ ผู้เรียนต้องเริ่มเรียนใหม่ ไม่สามารถเรียนต่อจาก
  ครั้งก่อนได้
- ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหัวข้อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าจบหัวข้อวิชานั้น ๆ

 

หลักเกณฑ์การจบและการพิมพ์หนังสือรับรอง CPD

- ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบ Pre-test   Post-test และตอบแบบสอบถาม ถึงจะมีสิทธิสอบ Final 
- ผู้เรียนครบตามเนื้อหาวิชาทุกหัวข้อ สามารถสอบ FINAL ได้ 2 ครั้ง (ถ้าครั้งแรกสอบไม่ผ่าน)
  หากสอบไม่ผ่านทั้ง 2 ครั้ง ท่านจะต้องคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกบทเรียน  ซึ่งท่านจะต้องเข้าเรียนใหม่
- ผู้เรียนที่เรียนครบตามเนื้อหาวิชาทุกหัวข้อ และสอบ FINAL ผ่าน จะสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง CPD จากระบบได้
  ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

 

ผู้สนใจสมัครได้ทาง : www.dbdacademy.com 
 

การใช้โปรแกรมในการเรียนผ่านระบบ (e-Learning)

การใช้งานระบบ e-Learning ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Internet ของผู้เรียน อาจไม่รองรับในการเรียน
เช่น การใช้โปรแกรม IE น้อยกว่า เวอร์ชั่น 9 นั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ ผู้เรียนควรใช้ 
web brower ในการเข้าใช้งานระบบ e-Learning ดังนี้

- Google Chrome (แนะนำ)

- Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4408  ในวันและเวลาราชการ ***กองกำกับบัญชีธุรกิจ