12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 27 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรม เรื่อง ก่อร่างสร้างธุรกิจนิติบุคคลไทย จังหวัดภูเก็ต

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ  เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น และมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเสริมสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้      การกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดอบรม เรื่อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ทั้ง   ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี 1.5 ชั่วโมง ด้านอื่นๆ 4.5 ชั่วโมง สมัครอบรมได้ที่

https://goo.gl/forms/wOYoVFDSNj3zbM5A2

 

           ทั้งนี้  หากท่านชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยแล้ว จะถือว่าท่านได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรม โดยนำใบ Pay-in เป็นหลักฐานในการลงทะเบียน

            หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามได้ที่  กองธรรมาภิบาลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 02-5474417กองกำกับบัญชีธุรกิจ