12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 33 วันที่ 25 เมษายน 2561 การอบรม เรื่อง บัญชี...ชี้ช่องรวย จังหวัดพิษณุโลก

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

ณ จังหวัดพิษณุโลก
 

             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ระบบภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางบัญชี ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs  อีกทั้ง เพื่อให้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถสื่อสารข้อมูลทางการบัญชีที่ตนเองจัดทำขึ้นต่อผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างเข้าใจ รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาช่วยในการ
วางแผนการควบคุม การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจได้

 

  • วัน เวลา สถานที่จัดอบรม    -   วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  >>  เวลา 08.30 - 16.30 น.

                                  -   โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์   จังหวัดพิษณุโลก

 

  • วิทยากร             -   ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ     ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

                             -   ผู้แทนสรรพากรภาค 7

 

  • สมัครอบรม   !!! ฟรี !!!    ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

t เงื่อนไขในการอบรม t

1.ผู้เข้าอบรมที่จะต้องรับหนังสือรับรอง CPD ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครผ่าน www.dbd.go.th เท่านั้น

2.ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย
3.ผู้เข้าอบรมที่จะต้องรับหนังสือรับรอง CPD ต้องรับภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  
4.การนับชั่วโมง
CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น


ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ที่   https://goo.gl/forms/63ET8QqOniOjwSxI3

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

µ กองกำกับบัญชีธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4407µกองกำกับบัญชีธุรกิจ