12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 38 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 การอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 9/2561 เรื่อง TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

การอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 9/2561” 
 เรื่อง  
TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ในวันศุกร์ที่  22  มิถุนายน  256

ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
จังหวัดนนทบุรี

                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย  จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่
9/256
1” เรื่อง
TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

              การจัดอบรม เรื่อง TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า    เป็นการจัด รี!!! โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
 ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ โดยนับเป็น
เนื้อหาทางด้านบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง 

วิทยากร   ดร.ธนาดล  รักษาพล    ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

จัดอบรม  วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน 2561   เวลา 8.30  – 16.45 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)

                   ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขในการอบรม
         1. ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้สมัครอบรมผ่าน WWW.dbd.go.th เท่านั้น ไม่รับผู้มาสมัครหน้างาน (Walk In)

         2. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าอบรมแทนได้
         3. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
            หัวข้อ ประกาศ ใต้ข่าวประชาสัมพันธ์  (ไม่มีเอกสารแจกในวันอบรม)       
        4. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย    

        5. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

        6. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น
        7. เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด จึงขอให้ท่านเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ หรือรถไฟฟ้า


ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. 

https://goo.gl/forms/davaUl6QIblMEASb2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4408กองกำกับบัญชีธุรกิจ