12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 39 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 การอบรมของสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ทำความเข้าใจ TFRS เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ศึกษาจากข้อมูลเผยแพร่ใน www.settrade.com

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

การจัดสัมมนา เรื่อง “ทำความเข้าใจ TFRS เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ศึกษาจากข้อมูลเผยแพร่ใน www.settrade.com  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่สนใจทั่วไป   ได้เข้าใจหลักการพื้นฐานในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ตลอดจนสามารถ       ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในงบการเงินช่วยในการวางแผน บริหารจัดการ และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการสัมมนาครั้งนี้จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เผยแพร่ทาง www.settrade.com ในหัวข้อ Fact Sheet ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบมาตรฐานแต่ให้คุณค่ากับการตัดสินใจที่สูงมากเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ในการลงทุนในหลักทรัพย์อีกด้วย

สถานที่จัดสัมมนา

  • วันพุธที่ 18 กรกฎาคม  2561
  • ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา เรื่อง “ทำความเข้าใจ TFRS เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ศึกษาจาก
          ข้อมูลเผยแพร่ใน www.settrade.com
สามารถ   นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ
         
ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นวิชาบัญชีได้ 7 ชั่วโมง  ท่านสามารถคลิกอบรมได้ที่


http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.phpωnid=469409663

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***กองกำกับบัญชีธุรกิจ