12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 40 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 การอบรมเรื่อง อนุสัญญาภาษีซ้อน

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

โครงการอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 10/2561  เรื่อง  อนุสัญญาภาษีซ้อน

                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย  จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่ 10/2561” เรื่อง อนุสัญญาภาษีซ้อน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านภาษี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
                  การจัดอบรม เรื่อง อนุสัญญาภาษีซ้อน  เป็นการจัด รี!!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านอื่นๆ ได้ 7 ชั่วโมง 

 

วิทยากร   ดร.สมรัฐ พันธ์อุไร  และนายเรืองฤทธิ์  เรืองเนตร   ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษี จากกรมสรรพากร

จัดอบรม  วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561   เวลา 8.30  – 16.45 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.)

                   ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขในการอบรม
         1. ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้สมัครอบรมผ่าน WWW.dbd.go.th เท่านั้น ไม่รับผู้มาสมัครหน้างาน (Walk In)

         2. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าอบรมแทนได้
         3. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
            หัวข้อ ประกาศ ใต้ข่าวประชาสัมพันธ์  (ไม่มีเอกสารแจกในวันอบรม)       
        4. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย    

        5. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

        6. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น
        7. เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด จึงขอให้ท่านเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ หรือรถไฟฟ้า


ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. 

https://goo.gl/forms/diYGsQP2f2kGP1nt1

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองกำกับบัญชีธุรกิจ โทร. 0-2547-4408กองกำกับบัญชีธุรกิจ