26 เมษายน 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 32 วันที่ 26 เมษายน 2562 การจัดอบรม เรื่อง “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต”

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L62641_1.pdf


การจัดอบรม เรื่อง “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบของกรม ในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัท” และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลงบการเงินมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อผู้นำข้อมูลไปใช้ โดยมีหัวข้อสัมมนาดังต่อไปนี้

Ø ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

Ø ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัท”

Ø ระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD-e-Filing

การอบรมครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

กองกำกับบัญชีธูรกิจ