10 มิถุนายน 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 36 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ของระบบผู้ทำบัญชี (e-Account) และระบบงานการอนุญาต (e-Permit)

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการ


        1. การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีครั้งแรก (e-Account) 

        Link : https://forms.gle/uWQ9vDABYWkHEoi19    2.  การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น (e-Permit) ในรูปแบบออนไลน์ 

           Link : https://forms.gle/gVbg1SpsMVjggQbS6กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า