10 มิถุนายน 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 37 เรื่องแบบสำรวจความพึงพอใจและความผุกพันของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


ขอเชิญตอบแบบสำรวจ

ความพึงพอใจและความผุกพันของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

** เพื่อที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน ต่อไป

  Link :https://forms.gle/9We939yKyxFJDFWb7

กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า