18 มิถุนายน 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 38 วันที่ 18 มิย. 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

การจัดสัมมนา เรื่อง เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงหลักการสำหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพต่อผู้นำข้อมูลไปใช้

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

            สถานที่จัดสัมมนา

Ø วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

Ø  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

                การสัมมนา เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/article/article_20190617084215.pdf


*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***กองกำกับบัญชีธุรกิจ