31 กรกฎาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 42 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาการจัดสัมมนา เรื่อง “การวิเคราะห์งบการเงิน และการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

         การจัดสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงิน และการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงข้อมูลในงบการเงิน เป็นข้อมูลที่มีคุณค่ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การสัมมนาครั้งนี้จะแนะนำวิธีการวิเคราะห์งบการเงินจากข้อมูลจริงของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการนำไปปรับใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งกิจการ และสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะมืออาชีพทางการบัญชี


สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

                 สถานที่จัดสัมมนา

Ø วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

Ø  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  
                  การสัมมนา การวิเคราะห์งบการเงิน และการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ” สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20190718091125.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***กองกำกับบัญชีธุรกิจ