20 สิงหาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 45 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดสัมมนา เรื่อง เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง   มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการข้อกำหนดมาตรฐานการบัญชี ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เกี่ยวกับการได้มา การรับรู้รายการ ส่วนประกอบของราคาทุน การวัดมูลค่า และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีต่างๆ รวมถึงสามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับกิจการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

สถานที่จัดสัมมนา

Ø วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

Ø  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า    ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา การวิเคราะห์งบการเงิน และการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/article/article_20190819083249.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***