11 กันยายน 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 47 วันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมผลการศึกษาสำหรับการพัฒนา TFRS for NPAEs ในอนาคตเท่านั้น พร้อมให้ความรู้และทบทวนหลักการสำคัญของ TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

เรียน ผู้ทำบัญชี/ ผู้สอบบัญชี / ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้มาตรฐาน TFRS for NPAEs

 

            นื่องด้วยสภาวิชาชีพบัญชีจะจัดสัมมนาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา TFRS for NPAEs 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การเปิดให้มีทางเลือกและความง่ายในทางปฏิบัติมากขึ้น การกำหนดหลักการให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมหรือการดำเนินงานของกิจการในปัจจุบันมากขึ้น เป็นต้น
เพื่อให้ในอนาคต
 TFRS for NPAEs สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้และรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ตลอดจนเป็นการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้
เป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมผลการศึกษาสำหรับการพัฒนา
 TFRS for NPAEs ในอนาคตเท่านั้น พร้อมให้ความรู้และทบทวนหลักการสำคัญของ TFRS for NPAEs
 ในปัจจุบัน
 
ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวดำเนินการโดยคณะทำงาน ในคณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

           

จึงขอเรียนเชิญผู้ทำบัญชี/ ผู้สอบบัญชี/ ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้มาตรฐาน TFRS for NPAEs ทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพของประเทศ  
โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการสัมมนา (รอบแรก) กดลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา และเบอร์ติดต่อของแต่ละสาขา ตามรายละเอียดตารางด้านล่าง

 

 

สาขา

วันที่จัดสัมมนา

เวลาสัมมนา

สถานที่

Link ลงทะเบียนสมัคร

เบอร์ติดต่อสาขา

พิษณุโลก

20/09/2019

09.00  16.30น.

ห้อง Convention Hall ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

https://eservice.tfac.or.th/accounttraining/courseDetail.php?Code=CSO19080054

055-964-941, 089-707-6539,

081-532-1166

สงขลา

21/09/2019

09.00  16.30น.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ ห้อง FMS ชั้นห้อง 3409

https://eservice.tfac.or.th/accounttraining/courseDetail.php?Code=CSO19080055

074-558-912, 062-968-4075,

086-268-4075

อุบลราชธานี

27/09/2019

09.00  16.30น.

ห้องบอลรูม  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี

https://eservice.tfac.or.th/accounttraining/courseDetail.php?Code=CSO19080056

045-209-040, 081-321-6066

นครสวรรค์

05/10/2019

09.00  16.30น.

ห้อง EMERALD โรงแรม โบนิโต้ ชิโนส์ นครสวรรค์

https://eservice.tfac.or.th/accounttraining/courseDetail.php?Code=CSO19080057

056-226-402, 083-954-1495,

081-379-0296

 

**หลักสูตรสัมมนานี้ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) และสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีได้**

**รับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ตาม Link ในตารางเท่านั้น** (หากท่านพบปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนสัมมนา
 โปรดติดต่อ.
 02-685-2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2509 และ 2555 – 2559)

**หมายเหตุ:

·         ทางสภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป หากท่านสละสิทธิ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วัน***

·         ไม่แจกเอกสารประกอบการอบรม ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ http://www.tfac.or.th/Home/Main ก่อนวันอบรม 3 วัน
(ในส่วน “ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา”)

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาดังกล่าว ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตามลิงค์ http://www.tfac.or.th/Article/Detail/111793กองกำกับบัญชีธุรกิจ