16 ตุลาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ขอเชิญชวนเข้ารับการสัมมนา ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนเข้ารับการสัมมนา ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ 12 ชั่วโมง  ( บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม. )

โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

เปิดรอบแรก 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ราชบุรี นครราชสีมา และเชียงใหม่

ด่วน!!! สนใจสมัครสัมมนาออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ได้ที่ Link ด้านล่าง

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20191016104612.pdf

คำชี้แจง : ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดก่อนดำเนินการสมัคร

                 1. โปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง และครบถ้วนทุกข้อ (โปรดกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น)

                 2. ผู้จัดการสัมมนาอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติการนับชั่วโมง CPD กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหลังจากสัมมนาครบตามหลักสูตร กรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าสัมมนาให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทราบภายใน 7 วันทำการ

                 3. กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมมนาก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการสัมมนาที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา และผู้สมัครต้องทำการ Download เอกสารประกอบการสัมมนาฯ มาเพื่อเข้ารับฟังการสัมมนาเอง โดยผู้จัดการสัมมนาจะไม่มีการจัดทำเอกสารแจกแต่อย่างใด และจะแจ้งกลับทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนสมัครเข้ารับการสัมมนา

                 4. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสัมมนา ตามความเหมาะสมของโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสำนักงานบัญชีเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2558 สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมมนาตาม 3 แล้ว หากไม่สามารถเข้าสัมมนาได้ ทางกรมฯ ขอสงวนสิทธิ *ในการพิจารณาไม่ให้* เข้ารับการสัมมนาหลักสูตรนี้ ในครั้งต่อไป

                 5.ผู้จัดการสัมมนาจะให้สิทธิแก่ผู้เข้าสัมมนา คือ อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และสถานที่ในการรับฟังสัมมนาเท่านั้น ผู้เข้าสัมมนาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักเองทั้งหมด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414  e-mail address : dbdacc.training@gmail.com