25 ตุลาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา เรื่องการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

การจัดสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยข้อดีของมาตรฐานฉบับนี้จะช่วยให้งบการเงินของกิจการสะท้อนถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   มากขึ้น

 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

สถานที่จัดสัมมนา

Ø วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

Ø ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

 


ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ณ  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

 

                    การสัมมนา การตรวจสอบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นด้านบัญชี 7 ชั่วโมง  หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/article/article_20191025140935.pdf

 *** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***