11 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 7 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบงบการเงิน ของบริษัทมหาชนจำกัด

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบงบการเงิน  ของบริษัทมหาชนจำกัด

 

 เหตุผลของการปรับปรุงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

                 

Ø  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 11 วรรค 3 กำหนดให้ งบการเงินต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เว้นแต่กรณีที่ได้มีกฎหมายเฉพาะกำหนดเพิ่มเติมจากรายการย่อของงบการเงินที่อธิบดีกำหนดไว้แล้วให้ใช้รายการย่อตามที่กำหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น

Ø  กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการออกประกาศ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   บริษัทมหาชนจำกัด สำหรับประเภทธุรกิจทั่วไป

   (ไม่รวม สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย)     )      

Ø  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) ฉบับปรับปรุง 2562 จะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs) ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีเรื่องเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น  สัญญาเช่า เครื่องมือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน การนำเสนองบการเงิน เป็นต้น  กรมจำเป็นต้องแก้ไขประกาศ

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด

>>คลิก >>  www.dbd.go.th > กฎหมาย > แสดงความคิดเห็นร่างกฎหมาย

 

>> คลิก >>  http://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469416365

 

****  ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2562  ****

 

ส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่ E-MAIL :  dbd2543@gmail.com

   

สอบถามเพิ่มเติม :

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กองกำกับบัญชีธุรกิจ ชั้น 13 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 02 547 4407 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dbd2543@gmail.com