07 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 16 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563” เรื่อง “การจัดทำงบการเงิน และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

โครงการอบรม  หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563 
เรื่อง
 การจัดทำงบการเงิน และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีไทย จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่ 3/2563
เรื่อง
การจัดทำงบการเงิน และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

                  การจัดอบรม เรื่อง
การจัดทำงบการเงิน และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing เป็นการจัด รี!!!
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้
โดย
นับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง 

 

วิทยากร   คุณอริชภัสร์  จิระปราสิทธิ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ DBD e-Filing
                คุณพนิดา  วิไลวงศ์              นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
เชี่ยวชาญเรื่องการนำส่งงบการเงิน

จัดอบรม  วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
                เวลา 8.30 น.  – 17.00 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น. )  อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

                  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขในการอบรม
         1. ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้สมัครอบรมผ่าน WWW.dbd.go.th เท่านั้น ไม่รับผู้มาสมัครหน้างาน (Walk In)

         2. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าอบรมแทนได้
         3. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์    (ไม่มีเอกสารประกอบการอบรมแจกในวันอบรม)       
        4. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย    

        5. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

        6. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการและได้รับหนังสือรับรองเท่านั้น
        7. เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด จึงขอให้ท่านเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ หรือรถไฟฟ้า

ผู้สนใจเข้าอบรม... คลิกสมัครอบรม ได้ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.30 น. 

โดยให้ท่านคลิกที่
https://forms.gle/29AU9MumyX6ychtY7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4408