20 เมษายน 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 18 วันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง การเรียนหลักสูตร e-Learning เพื่อนับ ชม. CPD ของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดอบรมหลักสูตร e-Learning  ผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://dbdacademy.dbd.go.th เพื่อให้ผู้ทำบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนับชั่วโมง CPD ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นสมาชิกและการเรียน  ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 การเปิดเรียน

                    เปิด-ปิดรับสมัคร   15 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 

                     เปิด-ปิดเรียน      15 เมษายน 2563 – 7 สิงหาคม 2563

·      หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD) ประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชา คือ

o    สารสนเทศทางการบัญชี 1                  นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 3 ชม.  อื่นๆ 3 ชม.

o    สารสนเทศทางการบัญชี 2                  นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 9 ชม. 

o    จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี      นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 7 ชม. 

o    วิเคราะห์งบการเงิน                             นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 7 ชม. 

o    งบกระแสเงินสด (Cash Flow)            นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 7 ชม.     

o    ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้                        นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 6 ชม.      
 

หลักเกณฑ์การเรียน

·     -    สมัครเรียนผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th เท่านั้น

·     -    สามารถเรียนได้ทันที หลังจากสมัครเสร็จแล้ว  ในกรณีที่ผู้สมัครเรียนระบุประเภทสมาชิกว่าเป็น  ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี  หรือเป็นทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี 
ท่านต้องแนบบัตรประชาชนเข้ามาในระบบด้วย
  (หากท่านแนบเป็นรูปถ่ายระบบจะไม่นับชั่วโมงไห้)

·     -    Login เข้าระบบก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง โดยใช้

           Username : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

           Password : ผู้เรียนกำหนดเอง

·     -   เมื่อสมัครเรียนในรายวิชาแล้วมีระยะเวลาในการเรียน 90 วัน กรณีที่เรียนไม่จบจะถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนวิชานั้น ๆ (ระยะเวลา 90 วัน/หัวข้อวิชา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

·     -    กรณีที่ถูกตัดสิทธิ์การเรียนในวิชานั้น ๆ และต้องการสมัครเรียนใหม่ ผู้เรียนต้องเริ่มเรียนใหม่ ไม่สามารถเรียนต่อจากครั้งก่อนได้

·     -    ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ทุกบทในแต่ละหัวข้อวิชา

·     -    ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหัวข้อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าจบหัวข้อวิชานั้น ๆ

  

หลักเกณฑ์การเรียนจบและนับชั่วโมง CPD

-     ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหน้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสอบผ่าน การทดสอบหลังการอบรม (Final test) โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงสามารถนับชั่วโมง CPD ได้
-     ผู้เรียนสามารถสอบ
Final test ได้ 2 ครั้ง  หากสอบ 2 ครั้งไม่ผ่าน ให้ท่านคลิกยกเลิกบทเรียน ท่านจะสามารถเข้าไปเรียนและสอบใหม่ได้ 

 การพิมพ์หนังสือรับรอง CPD

·            ผู้สอบผ่านการทดสอบสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง CPD จากระบบได้ หลังจากสอบ Final test ผ่าน จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

 

สนใจสมัครได้ทาง : http://dbdacademy.dbd.go.th
สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรทั่วไปได้ที่ โทร. 02 547 5962
สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการนับชั่วโมง
CPD ได้ โทร. 02 547 4408

อีเมลล์ : dbdelearning2018@gmail.com