10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง          ขอความร่วมมือผู้ทำบัญชี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ขอความร่วมมือผู้ทำบัญชี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีครั้งแรก
(
e-Accountant) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตามกระบวนงานที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเข้าไปตอบแบบสอบถามตาม Link หรือ QR Code ด้านล่างนี้