31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 21 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ทำบัญชี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการ

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ขอความร่วมมือผู้ทำบัญชี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีครั้งแรก
(
e-Accountant) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตามกระบวนงานที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเข้าไปตอบแบบสอบถามตาม Link หรือ QR Code ด้านล่างนี้