28 มกราคม 2564

เรื่อง          การยื่นงบการเงิน ประจำปี 2564

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64729_1.pdf

การยื่นงบการเงิน ประจำปี 2564

               เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นงบการเงิน ประจำปี ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ครอบคลุม นิติบุคคลในกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้เพิ่มช่องทางการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนให้สมาคมการค้า/หอการค้าที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ลงทะเบียนและยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเตรียมความพร้อม ในการยื่นงบการเงินรอบปีบัญชี 2563 ผ่านระบบ DBD e-Filingกองข้อมูลธุรกิจ