18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ DBD e-Learning แหล่งเรียนรู้เพื่อ SME

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64732_1.pdf

ประชาสัมพันธ์

DBD e-Learning แหล่งเรียนรู้เพื่อ SME

 

         รมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมฯ ทางเว็บไซต์     http://dbdacademy.dbd.go.th/   ช่องทางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่องตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจ

2. หลักสูตรการเงินและบัญชี

3. หลักสูตรวิชาชีพบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้)

4.หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

5. หลักสูตรพัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

6. หลักสูตรการประกอบธุรกิจใน AEC

7. หลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ