10 มีนาคม 2564

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 1/64 วันที่ 10 มีนาคม 2564 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) และมาตรการผ่อนปรนในช่วง Covid19”

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64734_1.pdf

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 1/64 วันที่ 10 มีนาคม 2564 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


จัดสัมมนา เรื่องUpdate มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) และมาตรการผ่อนปรนในช่วง Covid19" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้ทราบถึงประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินNPAEได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ใหม่ให้ถูกต้องรวมถึงสร้างความเข้าใจในมาตรการผ่อนปรนในช่วง Covid19 ด้วย

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน

วันที่จัดสัมมนา  วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  

การสัมมนา “Update มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) และมาตรการผ่อนปรนในช่วง Covid19"

สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ)

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่   https://www.dbd.go.th/download/article/article_20210310104546.pdf

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า