21 เมษายน 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 108 เดือนมีนาคม 2564

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64739_1.pdf

ประชาสัมพันธ์

e-Magazine ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

"DBD Accounting" ฉบับที่ 108 เดือนมีนาคม 2564


เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

• บทความ “การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• บทความ “การถือปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs”

• บทความ “บริการ DBD Datawarehouse+ เมนูคู่ค้าทางธุรกิจ”  

• รอบรู้มุมต่างประเทศ : Foreign Corner บทความ “อนาคตของการบัญชี : The Future for Accounting”


ผูัสนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดอ่านและให้คะแนนได้ที่   http://magazine.dbd.go.th/magazineขอบคุณค่ะ


ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า