09 มีนาคม 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Online "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประจำปี 2565"

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65765_1.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Online "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประจำปี 2565"

ผ่าน Zoom Application (อบรมฟรี!!!)

วันที่อบรม 

            * วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565

            * วันที่ 25 - 28 เมษายน 2565

เวลา

            * 08.30 - 12.00 น. (รอบเช้า)

            * 13.00 - 16.30 น. (รอบบ่าย)

                 (จำนวน 12 รอบ)

หัวข้ออบรม

            * กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

            * การนำส่งงบการเงินประจำปี Excel V.2.0

            * ประเด็นข้อบกพร่องของงบการเงินในปีที่ผ่านมาและข้อควรระวังในการนาส่งงบการเงินให้ถูกต้อง

            * การนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

            * การตรวจสอบผลการนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ