25 พฤษภาคม 2565

เรื่อง          ประกาศ การยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ไฟล์แนบ
          https://magazine.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65772_1.pdf

ประกาศ!!!อาทิตย์สุดท้ายของการยื่นงบการเงินรอบ 31 ธันวาคม 2564 แล้วนะกองข้อมูลธรุกิจ