26 พฤษภาคม 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 2/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ

    การค้า จัดสัมมนาเรื่อง ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

การจัดสัมมนา เรื่อง ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงประเด็นสำคัญของมาตรฐานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ขอบเขตของ TFRS for NPAEs ที่ปรับปรุงใหม่ สรุปหลักเกณฑ์เพิ่มเติมต่อ TFRS for NPAEs ด้านสินทรัพย์ ด้านหนี้สิ้น ด้านรายได้ค่าใช้จ่าย และบทเพิ่มเติมอื่นๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลงบการเงินมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อผู้นำข้อมูลไปใช้  สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นสำคัญของการจัดทำงบการเงิน

วันที่จัดสัมมนา  วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

สถานที่จัดสัมมนา  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา “ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220526153245.pdf

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า