20 มิถุนายน 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า วันที่ 21 กรกฏาคม 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  4/2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ

    การค้า จัดสัมมนาเรื่อง เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การสัมมนา เรื่อง เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 (สัญญาเช่า) TFRS 15 (รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า) เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ใหม่ให้ถูกต้อง รวมถึงสร้างความเข้าใจในประเด็นที่ผู้สอบบัญชีสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย วันที่จัดสัมมนา  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

สถานที่จัดสัมมนา  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา    กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220620093318.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า