24 สิงหาคม 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เรื่อง “อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)” วันที่ 28 กันยายน 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletterฉบับที่ 9/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)


การสัมมนา เรื่อง "อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงการพัฒนาการายงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทยรายงานผู้สอบบัญชีประเภทต่างๆ เรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)และรายได้กับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ รายได้ธุรกิจเฉพาะ (เช่น สัญญาก่อสร้าง การขายอสังหาริมทรัพย์)

วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

สถานที่จัดสัมมนา  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา จัดสัมมนา เรื่อง อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs")  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220824082344.pdf*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า