15 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง          ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร การวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ และกฎหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร

การวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ และกฎหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา

โดยวิทยากร

1. รองศาสตราจารย์ ศรัณย์ ชูเกียรติ  (หลักสูตรารวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ)

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. นางสาวแทนฟ้า  ชาติบุตร (หลักสูตรกฎหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง)  

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


เปิดรับสมัครอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

รับสมัครจำนวนจำกัด !!!

คลิกสมัคร  https://forms.gle/rcFv7k1oHjYdEKn88


#SUPERDBD #DBDAccounting

กองกำกับบัญชีธุรกิจ