16 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ Update กฎหมายใหม่และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง” ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 2/2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง   Update กฎหมายใหม่และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง  

ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

การสัมมนา เรื่อง “ “ Update กฎหมายใหม่และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง  ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ และภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทำให้การจัดทำบัญชีมีประสิทธิภาพและช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย


สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร


          ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา  กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯหากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่  https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230216112733.pdf*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***


สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า