28 เมษายน 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ เคลียร์ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี” ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 6/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566  สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  เคลียร์ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี  ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

                                  การสัมมนา เรื่อง “ เรื่อง  เคลียร์ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี  ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและ   ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงการเคลียร์ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี การคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ทวิ (1)-(15) เช่น รายการที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรี ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา การตีราคา ของทรัพย์สิน การโอน การคำนวณมูลค่ามูลค่าของทรัพย์สินและหนี้สินการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคำนวณราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ และการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (1)-(20) เงินสำรองต่างๆ  เงินที่จ่ายเข้ากองทุนใดๆ  รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว  ค่ารับรองรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน  เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร  การถอนโดยปราศจากค่าตอบแทน

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

 

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230428173834.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า