14 กรกฎาคม 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) อย่างไรให้ถูกต้อง” ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 และ เรื่อง “รอบรู้การบัญชีดิจิทัล” ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมสิท 11 กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 9/2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566  

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) อย่างไรให้ถูกต้อง ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 และ เรื่อง “รอบรู้การบัญชีดิจิทัล” ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

การสัมมนา เรื่อง “ เรื่อง  ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) อย่างไรให้ถูกต้อง ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 วิธีการคำนวณกำไรสุทธิ  อัตราภาษีที่ใช้ในการคำนวณ ข้อควรระวังการประมาณการภาษีขาด ตัวอย่างเหตุอันสมควร บทกำหนดโทษของการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และข้อปฏิบัติต่างๆที่ควรรู้ เพื่อให้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก่อนยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

 

การสัมมนา เรื่อง “รอบรู้การบัญชีดิจิทัล” ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงประเด็นสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปและที่มีผลต่อวิชาชีพบัญชี การนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีมาปรับใช้ในวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวของนักบัญชีเพื่อรองรับการทำบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน

 

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  

การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

 

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230714075737.pdf

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566


https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230714080100.pdf

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า