27 ตุลาคม 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุง และ (ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ฉบับใหม่” ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 16/2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566  

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุง และ(ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ฉบับใหม่ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง ได้ทราบได้ทราบถึงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินฉบับใหม่ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในระดับสากล ในการจัดทำงบการเงินถูกต้องครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ส่งเสริมให้ธุรกิจใช้งบการเงิน เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น หลักสูตรนี้จะทำให้นักบัญชีได้แนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาทเข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า    ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

 

https://www2.dbd.go.th/data-storage/attachment/1d8fe22fcbce770c135999ef.pdf

 

 

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า