• 74
  ปี 2559 ฉบับที่ 5502-12-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 123

  เรื่อง "ความสำคัญของนักบัญชีต่อธุรกิจในยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล" และการแจ้งเตือนผู้ทำบัญชีให้แจ้งรายละเอียดผ่านระบบงานผู้ทำบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accountant)

  View e-mag Download
 • 153
  ปี 2559 ฉบับที่ 5427-10-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 305

  การยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแบบพิมพ์การจดทะเบียนรูปแบบใหม่

  View e-mag Download
 • 240
  ปี 2559 ฉบับที่ 5327-09-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 338

  เรื่อง "ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs" และเรื่อง "ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 40 ชั่วโมงต่อปี"

  View e-mag Download
 • 327
  ปี 2559 ฉบับที่ 5230-08-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 410

  เรื่อง “ถึงเวลาแล้วกับการมาทำความรู้จักมาตรฐานใหม่ TFRS for SMEs” และ “มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล”

  View e-mag Download
 • 421
  ปี 2559 ฉบับที่ 5102-08-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 345

  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ.2559"

  View e-mag Download
 • 535
  ปี 2559 ฉบับที่ 5001-07-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 387

  การปรับปรุงรูปแบบงบการเงินสำหรับ "บริษัทมหาชนจำกัด" และ รายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่

  View e-mag Download