• 155
  ปี 2560 ฉบับที่ 5927-03-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 232

  เรื่อง "สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 86" และ "นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN CPA"

  View e-mag Download
 • 155
  ปี 2560 ฉบับที่ 5803-03-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 92

  "สาระสำคัญของระเบียบสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน" และบทความเรื่อง "แผนการสอบปากคำเพื่อตรวจจับการทุจริตให้ประสบความสำเร็จ "

  View e-mag Download
 • 283
  ปี 2559 ฉบับที่ 5701-02-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 103

  "ผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาด้านบัญชี ปี 2559 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" และ "มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้"

  View e-mag Download
 • 381
  ปี 2559 ฉบับที่ 5621-12-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 206

  เรื่อง "รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด" และ "เปิดใช้ระบบการให้บริการงานการอนุญาต (e-Permit)" และ "วิธีขอรับ Username และ Password เพื่อนำส่งงบการเงินทางระบบ “DBD e-Filing "

  View e-mag Download
 • 497
  ปี 2559 ฉบับที่ 5502-12-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 305

  เรื่อง "ความสำคัญของนักบัญชีต่อธุรกิจในยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล" และการแจ้งเตือนผู้ทำบัญชีให้แจ้งรายละเอียดผ่านระบบงานผู้ทำบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accountant)

  View e-mag Download
 • 556
  ปี 2559 ฉบับที่ 5427-10-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 429

  การยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแบบพิมพ์การจดทะเบียนรูปแบบใหม่

  View e-mag Download