• 99
  ปี 2559 ฉบับที่ 5102-08-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 170

  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ.2559"

  View e-mag Download
 • 217
  ปี 2559 ฉบับที่ 5001-07-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 251

  การปรับปรุงรูปแบบงบการเงินสำหรับ "บริษัทมหาชนจำกัด" และ รายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่

  View e-mag Download
 • 181
  ปี 2559 ฉบับที่ 4902-06-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 253

  เรื่อง"ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับอาชีพผู้บังคับหลักประกัน" และ"บทความเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศ"

  View e-mag Download
 • 238
  ปี 2559 ฉบับที่ 4822-04-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 370

  “การเชื่อมโยงซอฟท์แวร์บัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” และ “องค์ความรู้จากการสัมมนา IFRS Conference 2016”

  View e-mag Download
 • 335
  ปี 2559 ฉบับที่ 4728-03-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 313

  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว

  View e-mag Download
 • 425
  ปี 2558 ฉบับที่ 4624-02-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 489

  คำชี้แจงการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของบริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  View e-mag Download