• 122
  ปี 2559 ฉบับที่ 5327-09-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 208

  เรื่อง "ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs" และเรื่อง "ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 40 ชั่วโมงต่อปี"

  View e-mag Download
 • 185
  ปี 2559 ฉบับที่ 5230-08-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 320

  เรื่อง “ถึงเวลาแล้วกับการมาทำความรู้จักมาตรฐานใหม่ TFRS for SMEs” และ “มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล”

  View e-mag Download
 • 275
  ปี 2559 ฉบับที่ 5102-08-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 293

  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ.2559"

  View e-mag Download
 • 391
  ปี 2559 ฉบับที่ 5001-07-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 336

  การปรับปรุงรูปแบบงบการเงินสำหรับ "บริษัทมหาชนจำกัด" และ รายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่

  View e-mag Download
 • 344
  ปี 2559 ฉบับที่ 4902-06-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 303

  เรื่อง"ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับอาชีพผู้บังคับหลักประกัน" และ"บทความเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศ"

  View e-mag Download
 • 375
  ปี 2559 ฉบับที่ 4822-04-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 432

  “การเชื่อมโยงซอฟท์แวร์บัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” และ “องค์ความรู้จากการสัมมนา IFRS Conference 2016”

  View e-mag Download