• 114
  ปี 2559 ฉบับที่ 5230-08-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 230

  เรื่อง “ถึงเวลาแล้วกับการมาทำความรู้จักมาตรฐานใหม่ TFRS for SMEs” และ “มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล”

  View e-mag Download
 • 199
  ปี 2559 ฉบับที่ 5102-08-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 254

  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ.2559"

  View e-mag Download
 • 304
  ปี 2559 ฉบับที่ 5001-07-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 293

  การปรับปรุงรูปแบบงบการเงินสำหรับ "บริษัทมหาชนจำกัด" และ รายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่

  View e-mag Download
 • 273
  ปี 2559 ฉบับที่ 4902-06-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 275

  เรื่อง"ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับอาชีพผู้บังคับหลักประกัน" และ"บทความเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศ"

  View e-mag Download
 • 304
  ปี 2559 ฉบับที่ 4822-04-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 392

  “การเชื่อมโยงซอฟท์แวร์บัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” และ “องค์ความรู้จากการสัมมนา IFRS Conference 2016”

  View e-mag Download
 • 402
  ปี 2559 ฉบับที่ 4728-03-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 345

  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว

  View e-mag Download