• 68
  ปี 2559 ฉบับที่ 5803-03-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 29

  "สาระสำคัญของระเบียบสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน" และบทความเรื่อง "แผนการสอบปากคำเพื่อตรวจจับการทุจริตให้ประสบความสำเร็จ "

  View e-mag Download
 • 185
  ปี 2559 ฉบับที่ 5701-02-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 64

  "ผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาด้านบัญชี ปี 2559 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" และ "มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้"

  View e-mag Download
 • 292
  ปี 2559 ฉบับที่ 5621-12-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 169

  เรื่อง "รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด" และ "เปิดใช้ระบบการให้บริการงานการอนุญาต (e-Permit)" และ "วิธีขอรับ Username และ Password เพื่อนำส่งงบการเงินทางระบบ “DBD e-Filing "

  View e-mag Download
 • 402
  ปี 2559 ฉบับที่ 5502-12-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 271

  เรื่อง "ความสำคัญของนักบัญชีต่อธุรกิจในยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล" และการแจ้งเตือนผู้ทำบัญชีให้แจ้งรายละเอียดผ่านระบบงานผู้ทำบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accountant)

  View e-mag Download
 • 469
  ปี 2559 ฉบับที่ 5427-10-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 395

  การยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแบบพิมพ์การจดทะเบียนรูปแบบใหม่

  View e-mag Download
 • 551
  ปี 2559 ฉบับที่ 5327-09-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 426

  เรื่อง "ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs" และเรื่อง "ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 40 ชั่วโมงต่อปี"

  View e-mag Download