• 84
  ปี 2560 ฉบับที่ 6004-05-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 218

  "ประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดให้มีเครื่อง EDC" และบทแปลบทความเรื่อง แผนการสอบปากคำเพื่อตรวจจับการทุจริตให้ประสบความสำเร็จ"

  View e-mag Download
 • 245
  ปี 2560 ฉบับที่ 5927-03-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 352

  เรื่อง "สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 86" และ "นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN CPA"

  View e-mag Download
 • 272
  ปี 2560 ฉบับที่ 5803-03-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 145

  "สาระสำคัญของระเบียบสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน" และบทความเรื่อง "แผนการสอบปากคำเพื่อตรวจจับการทุจริตให้ประสบความสำเร็จ "

  View e-mag Download
 • 391
  ปี 2559 ฉบับที่ 5701-02-17 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 130

  "ผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาด้านบัญชี ปี 2559 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" และ "มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้"

  View e-mag Download
 • 479
  ปี 2559 ฉบับที่ 5621-12-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 246

  เรื่อง "รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด" และ "เปิดใช้ระบบการให้บริการงานการอนุญาต (e-Permit)" และ "วิธีขอรับ Username และ Password เพื่อนำส่งงบการเงินทางระบบ “DBD e-Filing "

  View e-mag Download
 • 596
  ปี 2559 ฉบับที่ 5502-12-16 [ DBD ACCOUNTING ]อ่าน 326

  เรื่อง "ความสำคัญของนักบัญชีต่อธุรกิจในยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล" และการแจ้งเตือนผู้ทำบัญชีให้แจ้งรายละเอียดผ่านระบบงานผู้ทำบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accountant)

  View e-mag Download